top of page

TITLE

NATALIE is de naam van een project in kader van het ZonMW subsidieprogramma CreateHealth (2018-2021).

Met dit project zoeken kennisinstellingen NHL Stenden Hogeschool  uitdrukkelijk de samenwerking tussen de zorg en de creatieve industrie.

Er word gekeken naar het snijvlak in de benadering van autonomie vanuit enerzijds de creatieve industrie (die ontwerpen voor toename van autonomie in ervaringen) en de zorg (die vanuit hun perceptie constant inschattingen moeten maken over de afname van autonomie bij clienten). De balans vanuit beide perspectieven word gezocht in alle ontwerptrajecten.

De gewenste uitkomst daarin is resonantie in communicatie over autonomie (Wartena et al. 2020).

Vanuit het framework zijn een aantal ontwerp-principes opgesteld en aan de hand daarvan worden verschillende ontwerptrajecten(design cases) aangegaan. Op deze manier kijken we in verschillende contexten met verschillende gebruikers, hoe autonomie-beleving kan worden bereikt.

NATALIE (Needs Articulation Through Autonomy Loss in Elderly), richt zicht op het ondersteunen van zelfstandig leven van ouderen met een beginnende vorm van dementie.

Waarom dit project?

Open communicatie over de uitdagingen van leven met dementie en de articulatie van wensen en behoeften is cruciaal voor de ondersteuning van deze doelgroep. Het niet accepteren van (de gevolgen van) dementie en de schaamte over de verschijnselen belemmert patiënten echter om open te praten over hun ziekte en brengt daarmee een patiëntgerichte benadering van de zorg evenals de autonomie van de patiënten in gevaar. Dat terwijl familieleden en zorgprofessionals het net zo goed lastig vinden hun zorgen goed helder te maken.

In dit project gaan we op zoek naar hoe innovatieve digitale middelen mogelijkerwijs een ondersteunende rol kunnen hebben in dit communicatieproces.

 

Doelstelling

Het doel van dit project is het genereren van (ontwerp) kennis die helpt bij het ontwerpen van adaptieve, gebruiksvriendelijke toepassingen voor mensen met dementie, die;

(1) hen overtuigen om hindernissen te overwinnen om over hun ziekte te praten,

(2) hen ondersteunt bij en motiveert om de dialoog met hun (in)formele zorgverleners aan te gaan

(3) helpen bij het creëren van beter inzicht in wat voor ondersteuning zij nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Het uiteindelijke resultaat is niet een ontwikkeld instrument of toepassing. Het project levert een framework om aan de hand van research throug design (RTD) op die het ontwerp van passende (digitale ) toepassingen voor deze doelgroep passender en effectief moet maken.

Research through Design

 

De totstandkoming van deze tools wordt ontplooit aan de hand van Research through Design. Samen met de doelgroep worden er artefacten ontworpen en door het opdoen van kennis uit het maken van deze artefacten wordt beoogt de natuurlijke brug te verkleinen, met als doel inzichten voor een gespreksvorm waarbij mensen met een vorm van dementie en de (in)formele mantelzorgers gezamenlijk tot door beide partijen gedragen keuzes kunnen komen. Door samen (co-creatie) in deze wereld (onderzoekscontext) dingen te ontwerpen en te maken proberen we deze context te beschrijven en worden haar mogelijkheden en beperkingen onderzocht. In dit co-creatie proces maken we onder andere gebruik van objecten die door het proces van abstractie worden geduid en daarmee bruikbaar worden gemaakt in het gesprek.

Onderzoekers; Bard Wartena, Lars Veldmeijer & Job van t' Veer

NATALIE

Screenshot 2022-10-07 at 13.19.23.png
framework_Page_05.png
IMG_6231.JPG
gemma-evans-KY6M76-LnF0-unsplash.jpg
bottom of page